Selv korte avbrudd i fastlegerelasjonen kan øke bruk av legevakt og innleggelser, skriver innleggsforfatterne.
Selv korte avbrudd i fastlegerelasjonen kan øke bruk av legevakt og innleggelser, skriver innleggsforfatterne.

Sannsynligheten for innleggelse eller død minsker jo lenger man har hatt samme fastlege

DEBATT: Vi har ikke oversett enkle, alternative forklaringer.

I et debattinnlegg på Forskersonen hevder Knut Peder Heen at vi i vår studie om kontinuitet i fastlegeordningen har oversett enkle, alternative forklaringer på at langvarige fastlegeforhold er assosiert med mindre bruk av legevakt, færre innleggelser og lavere dødelighet.

Har ikke forstått fastlegeordningen

Heen har selvsagt rett i at korrelasjon, eller statistisk sammenheng, ikke er det samme som årsakssammenheng. Det er også riktig at lang relasjon til samme fastlege kan skyldes at personen er frisk og ikke har behov for å gå til legen. Dette har vi tatt høyde for i den aktuelle studien.

Det kan virke som om Heen ikke har forstått hvordan fastlegeordningen fungerer. Det er ikke slik at man får tilordnet en fastlege når man oppsøker lege på grunn av et helseproblem. Man får tildelt fastlege ved fødselen og det er bare 0,2 prosent som har valgt å stå utenfor ordningen. Ifølge en rapport fra Helsedirektoratet har 79 prosent av befolkningen kontakt med fastlegen i løpet av ett år, og nesten alle blant de eldste.

Ser på flere faktorer

Den aktuelle studien er ikke en enkel korrelasjonsanalyse. I artikkelen viser vi hvordan sammenhengen vil være ved en slik enkel analyse, uten å korrigere for andre faktorer. Da finner vi en klar tendens til økt dødelighet jo lenger man har hatt samme fastlege. Dette er først og fremst en alderseffekt: Eldre personer har økt dødelighet, men har også ofte langvarige forhold til samme fastlege.

I stedet for enkel korrelasjon har vi derfor brukt multippel logistisk regresjon hvor man tar hensyn til mange mulige årsaksfaktorer som virker samtidig. Antall konsultasjoner med fastlegen de siste årene er en av disse faktorene som vi har tatt hensyn til. En annen slik faktor er sykelighet.

Vi finner en svært tydelig dose-respons sammenheng. Det vil si at den reduserte sannsynligheten for innleggelse eller død blir sterkere jo lenger man har hatt samme fastlege. En slik sammenheng styrker mistanken om at det er en kausal sammenheng.

Flere studier viser det samme

Våre funn er konsistente med tidligere forskning. Dette er en av mange studier som tyder på at kontinuitet i lege-pasientrelasjonen har betydning for bruk av legevakt, innleggelser og død.

Det ligger i sakens natur at det ikke er mulig å undersøke en slik sammenheng i en randomisert kontrollert undersøkelse som tradisjonelt regnes som den ultimate metoden for å vise effekt av en faktor.

Heen foreslår å bruke et naturlig eksperiment, ved å se på hva som skjer med pasienter som mister fastlegen og sammenligne disse med pasienter som ikke mister fastlegen sin. Dette er nylig gjort i en studie av Skarshaug og medarbeidere. Denne studien tyder på at selv korte avbrudd i fastlegerelasjonen kan øke bruk av legevakt og innleggelser.


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS